Obec - historie a současnost

1. Obec a její koncepční dokumenty – aktualizace 11/2021

1.1.

První písemná zmínka o obci Kozojedy pochází z roku 1352. Její další vývoj je povětšinou spjat s nedalekým hradem Krašovem, k jehož panství náležela. Roku 1514 byly Kozojedy povýšeny králem Vladislavem II. Jagellonským na městečko s právem týdenního trhu a právem užíváním znaku.

 

Po třicetileté válce jsou ale znovu uváděny již jen jako ves, která spolu s celým krašovským panstvím připadla v roce 1678 plaskému klášteru. Obec Kozojedy leží cca 7 km vzdušnou čarou jižně od města Kožlany a 600 m od levého břehu řeky Berounky. Do města Plzně je vzdušnou čarou asi 25 km.

Obec je rozložena v rovinatém terénu nad zářezem řeky Berounky, v nadmořské výšce 355 m. Z jihovýchodu tvoří krajinnou dominantu řeka Berounka, od jihu až k severozápadu pak menší zářez Kralovického potoka. Od východu a severu jsou v blízkosti obce dva menší lesní komplexy (Pavučina, Zimohráz), takže obec je ve vzdálenostech do 1 km plynule obehnána lesy. Středem obce od západu k jihu protéká z větší části zatrubněný bezejmenný potok.

V samotných Kozojedech žije nyní 407 trvale hlášených obyvatel, celkem s ostatními obcemi 591 obyvatel.

Ekonomicky aktivních je 376 obyvatel. Pracovní příležitost přímo v obci má víc jak 60 obyvatel. Nezaměstnanost k 31.12.2019 je 2,9 %.  V místě je 1 soukromý podnik zaměstnávající 35 pracovníků. Dále je zde cca 20 provozoven služeb pro obyvatele.

V obci je cca 100 trvale obydlených domů, 7 bytových domů s celkem 49 trvale obydlenými byty, 120 rekreačních chat a chalup.

Nejstarší objekty stojí v původním jádru obce kolem rozlehlé kruhové návsi. To jsou bývalé zemědělské usedlosti s rozsáhlým hospodářským zázemím. Kolem komunikace jsou pak postaveny typické vesnické rodinné domky převážně s břízolitovými fasádami. V současné době je v našich obcích rozestavěno sedm rodinných domů.

V obci je pouze autobusová dopravní obslužnost zajišťující spojení s městem Plzeň, okolními vesnicemi a městem Kralovice. Na dopravní obslužnost obec každoročně přispívá přiměřenou finanční částkou. Při tvorbě jízdních řádů obec vždy aktivně spolupracuje s firmou POVED a snaží se reagovat na aktuální potřeby občanů. Autobusové spojení je důležité zejména při dopravě dětí ze širokého okolí do základní školy a občanů dojíždějících za lékaři.

Kozojedy mají úplnou Základní devítiletou školu a mateřskou školu. I když je stav počtu žáků podlimitní a obec doplácí nemalé finanční prostředky z vlastního rozpočtu na její chod, je prioritou obce zde tuto školu zachovat.

Z hlediska širších vztahů je první vazba na Kralovice, kde je stavební úřad, katastrální úřad, a již jen podatelna finančního úřadu. Kralovice jsou pro obec Kozojedy pověřeným úřadem. Z hlediska dalšího výkonu státní správy pak Krajský úřad Plzeňského kraje.

Přidruženými obcemi jsou Břízsko, Robčice, Borek a Lednice. Všechny kromě Borku mají veřejný vodovod, všude je vybudována dešťová kanalizace, pro všechny obce je zpracován kanalizační řád. Dopravní obslužnost je zajištěna pro každou z přidružených obcí.

Břízsko

Malá obec ležící 8,5 km jv. od Kralovic, vyznačující se svažitou, nepravidelnou návsí. Až do 19. stol. byla jmenována jako Březí Dolejší, nebo Dolní Bříza. Březí se poprvé připomíná v bulle papeže Innocencia IV. z roku 1250 jako majetek kláštera v Plasích. Ve 14. a 15. století byla ves několikrát plaskými opaty zastavena pánům ze Švamberka a z Kolovrat. Před husitskými nepokoji bylo v Březí 10 usedlostí. Plaskému klášteru byla navrácena po roce 1623 ze zkonfiskované držby pánů z Gryspachu. Od roku 1854 je v úředních dokumentech nynější název Břízsko. Nevelké zemědělské usedlosti obklopující náves pocházejí vesměs z 19. a z poč. 20. stol.

Uprostřed návsi stojí osmiboká kaple s cibulovou bání a lucernou ve vrcholu, vystavěná nejpozději na přelomu 18.-19. stol. a opravená roku 2001.

Památkově hodnotná je usedlost č.5. Na okraji obce při silnici na Čivice stojí mezi stromy křížový kámen, opatřený z obou stran symbolem kříže. Kámen byl v roce 1994 prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. Poslední celková rekonstrukce památky a jejího okolí proběhla v roce 2009.

Dominantou obce byla celá desetiletí mohutná lípa rostoucí hned vedle návesní kaple, prohlášená v roce 2005 za památný strom. Bohužel tato lípa nepřežila velký vítr v roce 2007 a zlomila se. Zbytky jejího torza jsou na místě stále k vidění. Na památku této lípy je zde umístěna pamětní deska. V bezprostřední blízkosti lípy se nachází pomník padlým I. sv. války.

V obci žije 53 stálých obyvatel. V létě je tento počet výrazně navýšen chalupáři a chataři. Podnikatelskou činnost zde vykonávají dva občané, kteří poskytují truhlářské a autoklempířské práce.

Pro oživení místního společenského života zde slouží hasičská klubovna, kde mají možnost setkávání členové a přátelé hasičského sdružení, kteří pomáhají stále udržovat místní tradice, jako je např. stavění májky aj. Ve stejné budově je umístěna knihovna, ve které je od konce roku 2006 k dispozici veřejný internet jako bezplatná služba pro občany.

Svépomocí si členové SDH opravili sociální zařízení v budově a vybudovali venkovní zastřešené posezení. V roce 2013 byla opravena střecha požární zbrojnice, natřeny okapy a vrata. V roce 2017 bylo vyměněno dřevěné schodiště v obecní budově. V roce 2019 byly v obci opraveny dvě místní komunikace za pomoci dotace z KÚ PK. Obec plánuje postupnou rekonstrukci celé budovy.

Při silnici do Robčic leží místní hřbitov s kaplí z roku 1924. V roce 2009 proběhla oprava střechy hřbitovní kaple. V roce 2013 byla opravena i fasáda a do kaple byl uložen zakonzervovaný originál Božích muk z obce Robčice.

 

Robčice

Ves rozkládající se nad malebným údolím Berounky 9 km jižně od Kralovic. V písemných pramenech poprvé zmiňována až roku 1378, kdy ji majitel Jan z Dubjan pronajal Jindřichovi z Rabštejna. Po husitských válkách se napůl zničená ves dostala do majetku pánů z Kolovrat. Roku 1571 získal ves Florián Gryspek a připojil ji ke kaceřovskému panství. Po polovině 17.stol. byly v obci pouze tři usedlosti a poplužní dvůr, založený zde r.1660. Na počátku 70. let 17. st. koupil ves plaský klášter. Při stavbě dvora Býkov byla zrušena stejnojmenná vesnice, z níž 6 sedláků převedl plaský opat Tyttl r.1702 do Robčic, kde jim nechal postavit chalupy. Dnes je to malá osada u Berounky, ve které žije trvale jen 14 obyvatel.

Ve svahu podél jedné přístupové cesty je vystavěno několik velkých usedlostí, později rozdělených. V zadní části dvora č.p. 17 stojí unikátní roubený patrový špýchar se dvěma pavláčkami a dřevěná stodola. Poblíž č.p. 17 stojí replika původní roubené zvoničky z 1.pol. 19. stol. V roce 2016 byla provedena její oprava, včetně celkového nátěru, za pomoci dotace z Ministerstva kultury ČR. V obci je od roku 2013 umístěna kopie kamenných božích muk s bohatou ornamentální výzdobou a slunečními hodinami. Na zhotovení repliky se podílely kozojedské občanky sochařka MgA. Helena Štěrbová a malířka Anna Urbanová.

Ze svažité silnice v obci je pěkný výhled na věž zříceniny hradu Libštejna, která se však nachází na druhém břehu řeky Berounky.

Fungující útulnou hospůdku „U Horů“ obnovila jedna ze zdejších občanek a podněcuje zde místní kulturu a společenský život. Na tak malou obec s hrstkou místních a početnější skupinou chatařů a chalupářů, není nic podivného každoroční konání Masopustu, zabijačkových hodů, májového průvodu, letních posezení, rozsvěcení vánočního stromku a dalších.

V roce 2017 byla opravena točna autobusových spojů v obci a v roce 2021 byla za vydatné dobrovolné pomoci místních občanů dokončena a slavnostně „pokřtěna“ nová autobusová čekárna, která slouží i jako místo pro setkávání místních občanů při venkovních společenských akcích.

Borek

Ves založená držiteli hradu Krašova na náhorní plošině nad řekou Střelou 7 km jv. od Kralovic. Poprvé připomínána r.1529, kdy ji koupil Mikuláš Sviták z Landštejna. Před pol. 16 stol. je Borek uváděn jako "ves pustá". Po roce 1592 je v Borku zmiňován nově založený a vystavěný poplužní dvůr, patřící do roku 1678 plaskému klášteru. Po zániku dvora 1681 zde bylo z rozhodnutí opata Ondřeje Trojera vystavěno šest usedlostí. Dnes zde žije pouze 30 stálých obyvatel. V obci je podnikatelským subjektem pila, umístěná u budovy Piplova mlýna.

V Borku je zachován pozoruhodný soubor původní lidové architektury pocházející z 18. a 19. stol. K nejvýznamnějším patří ojedinělá stavba roubené polygonální stodoly usedlosti čp.4 nebo roubený patrový špýchar ve statku čp.5. V centru obce stojí kopie původní roubené zvoničky. Poslední oprava proběhla v létě roku 2015, kdy byly opraveny vstupní schody, opravena šindelová střecha a proveden celkový nátěr. Oprava proběhla za pomoci dotace z Ministerstva kultury ČR.

Největším lákadlem pro turisty je zde socha vodníka Borka, dílo z prvního ročníku sochařského sympozia konaného v roce 2004, která je umístěna u vodní nádrže. Občané si dobrovolnou prací upravili obecní pozemek, který je využíván jako hřiště. Obec pouze přispěla částečně na materiál a techniku.

Při vjezdu do obce směrem od Kozojed stojí na pravé straně křížek, který v roce 2005 na vlastní náklady opravil místní chalupář pan Beránek a v roce 2014 k němu vysadil ještě dvě lípy.

V květnu 2021 místní občané po 15-ti letech svépomocí vyčistili požární nádrž. Bohužel při vichřici na konci června napadala do nádrže spousta ulámaných větví z nedalekých stromů.

Další aktivitou místních je zbourání stávající již nevyhovující autobusové čekárny. Na jejím místě bude umístěna čekárna nová ovšem o obdobné podobě. 

Lednice

Obec s 87 obyvateli ležící 5 km jv. od Kralovic na pravém břehu Kralovického potoka. Byla vysazena roku 1339 zákupním právem opatem plaského kláštera pro 15 osadníků. V letech 1419-1450 je zastavena Kolovratům na Krašově a poté dalším šlechtickým držitelům. Po roce 1623 je v majetku plaského kláštera. Dominantou obce je rozlehlý hospodářský dvůr plaského kláštera. Jihozápadně od obce se při dolním toku Kralovického potoka rozkládá klidová oblast Rohatiny. Její součástí je tzv. Čertova hráz, okrouhlík vytvořený z fylitových hornin. V údolí potoka jsou štoly a zbytky zdiva verků dochované jako pozůstatek po dolování a zpracování vitriolové břidlice.

V roce 2010 vznikl ve spolupráci s občany návrh úpravy veřejných prostranství. V současné době v obci probíhá oprava ukončení kanalizačního řadu. Po ukončení na upravené ploše vznikne odpočinková zóna pro místní občany.

Místní občané a členové SDH inicializují opravy obecní budovy. Za finanční podpory obce zde zatím došlo k rekonstrukci společenské místnosti, sociálního zařízení a výměně oken a dveří. Dále byla vybudována zastřešená venkovní terasa. V roce 2014 bylo dobrovolnou prací místních občanů vybudováno fotbalové hřiště a odvodněna a zpevněna přilehlá cesta. Také je dokončeno hřiště na tenis a volejbal.

Obec realizuje opravu obecní budovy ve středu obce, která slouží jako zázemí při větších kulturních a sportovních akcích. Pro děti obec vybudovala dětské hřiště, které postupně rozšiřuje.

  

1.2.

Od roku 2011 má obec schválený územní plán. Do té doby jako vodítko pro rozvoj obce sloužila urbanistická studie zpracována roku 1999 Ing. arch. Hanzlíkem. Součástí územního plánu je aktualizovaný ÚSES. Na základě několika požadavků na změnu Územního plánu, zastupitelstvo v listopadu 2019 projednalo a schválilo pořízení Změny č. 1 Územního plánu.

1.3.

V roce 1999 se obec poprvé přihlásila do Programu obnovy vesnice. S přípravou bylo započato již roku 1998 a na veřejném jednání zastupitelstva byl schválen vstup do tohoto programu. Ochota obyvatel podílet se na obnově venkova je všeobecně velmi dobrá, neboť v ní obyvatelé spatřují možnost rozvoje své obce.

V roce 2003 obec získala Modrou stuhu za společenský život, v roce 2005 získala ocenění Nejlepší kronika Plzeňského kraje a v roce 2006 opět Modrou stuhu za společenský život. Zvláštní ocenění za činnost Kulturního spolku obec získala v roce 2008. Dalším oceněním byla Bílá stuha za činnost mládeže v roce 2012. Naposledy se naše obec do soutěže přihlásila v roce 2018, kdy získala Diplom za systematickou práci s dětmi a mládeží. Všechna tato ocenění dokládají aktivitu a pospolitost občanů a zapojení široké veřejnosti do společenského života v obci. Do soutěže se obec chtěla zapojit také v roce 2020, ale vzhledem k opatřením v souvislosti s epidemií COVID-19 byla soutěž zrušena a nebyla vyhlášena ani v roce 2021.

1.4.

Rozpočet příjmů a výdajů pro rok 2020:

 • příjmy: 14 854 311,- Kč, z toho daňové 12 006 600,- Kč
 • výdaje: 19 379 375,- Kč   

Schodek rozpočtu je financován z prostředků na běžných účtech z minulých let.

1.5.

Tabulka: přehled dotací v letech 2014 – 2020

2014

 • NÁZEV PROGRAMU: PSOV PK – Projekty obcí
 • NÁZEV AKCE: Rekonstrukce střechy ZŠ vyšší stupeň – II. etapa
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 1.608.530
 • DOTACE v Kč: 180.000

 

 • NÁZEV PROGRAMU: AOPK
 • NÁZEV AKCE: Liniová výsadba v k.ú. Lednice
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 14.876
 • DOTACE v Kč: 14.876

 

 • NÁZEV PROGRAMU: PK
 • NÁZEV AKCE: Podpora hospodaření v lesích
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 126.000
 • DOTACE v Kč: 126.000

 

 • NÁZEV PROGRAMU: OPŽP
 • NÁZEV AKCE: Zateplení budovy MŠ v Kozojedech
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 2.597.126
 • DOTACE v Kč: 1.862.527

 

 • NÁZEV PROGRAMU: PK
 • NÁZEV AKCE: Věcné vybavení zásahové jednotky
 • DOTACE v Kč: 40.538

2015

 • NÁZEV PROGRAMU: PSOV PK – Projekty obcí
 • NÁZEV AKCE: Výměna střešní krytiny – budova OÚ čp. 100
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 448.902
 • DOTACE v Kč: 130.000

 

 • NÁZEV PROGRAMU: PK – Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí
 • NÁZEV AKCE: Nutná adaptace budovy hasičské zbrojnice v Kozojedech
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 352.952
 • DOTACE v Kč: 200.000

 

 • NÁZEV PROGRAMU: MK ČR – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP Kralovice
 • NÁZEV AKCE: Obnova roubené zvonice v obci Borek
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 97.120
 • DOTACE v Kč: 87.000

 

 • NÁZEV PROGRAMU: Operační program „Zaměstnanost“
 • NÁZEV AKCE: Veřejně prospěšné práce
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 74.288
 • DOTACE v Kč: 74.288

 

 • NÁZEV PROGRAMU: PK - MV GŘ HZS, Podpora JSDHO PK v roce 2015
 • NÁZEV AKCE: 2015 MV GŘ HZS, Kozojedy
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 1.600
 • DOTACE v Kč: 1.600

2016

 • NÁZEV PROGRAMU: PSVO PK – Projekty obcí
 • NÁZEV AKCE: Nutná adaptace sociálních zařízení MŠ Kozojedy
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 459.054
 • DOTACE v Kč: 321.000

 

 • NÁZEV PROGRAMU: MK ČR – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP Kralovice
 • NÁZEV AKCE: Obnova roubené zvonice v obci Robčice
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 93.160
 • DOTACE v Kč: 83.000

 

 • NÁZEV PROGRAMU: PK – Poskytnutí dotací obcím postiženým bleskovou povodní
 • NÁZEV AKCE: Odstranění následků bleskové povodně
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 186.933
 • DOTACE v Kč: 117.000

 

 • NÁZEV PROGRAMU: PK
 • NÁZEV AKCE: Vybavení jednotek SDH
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 6.886
 • DOTACE v Kč: 6.886

 

 • NÁZEV PROGRAMU: Operační program „Zaměstnanost“
 • NÁZEV AKCE: Veřejně prospěšné práce
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 105.958
 • DOTACE v Kč: 105.958

 

 • NÁZEV PROGRAMU: PK 
 • NÁZEV AKCE: Podpora hospodaření v lesích
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 250.000
 • DOTACE v Kč: 145.800

 

 • NÁZEV PROGRAMU: PK
 • NÁZEV AKCE: OMR/Obec Kozojedy: JSDHO Kozojedy
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 83.734
 • DOTACE v Kč: 42.000

2017

 • NÁZEV PROGRAMU: PSOV PK – Projekty obcí
 • NÁZEV AKCE: Výměna střešní krytiny MŠ Kozojedy
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 445.409
 • DOTACE v Kč: 311.000

 

 • NÁZEV PROGRAMU: PK - Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017
 • NÁZEV AKCE: Oprava točny v Robčicích
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 184.086
 • DOTACE v Kč: 120.000

 

 • NÁZEV PROGRAMU: PK
 • NÁZEV AKCE: Zřizování nových oplocenek - ochrana mladých lesních porostů
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 41.440
 • DOTACE v Kč: 41.440

 

 • NÁZEV PROGRAMU: Operační program „Zaměstnanost“
 • NÁZEV AKCE: Veřejně prospěšné práce
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 106.899
 • DOTACE v Kč: 106.899

 

 • NÁZEV PROGRAMU: PK
 • NÁZEV AKCE: Vybavení jednotek SDH
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 30.000
 • DOTACE v Kč: 30.000

2018

 • NÁZEV PROGRAMU: PK
 • NÁZEV AKCE: Vybavení jednotek SDH
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 61.243
 • DOTACE v Kč: 22.272

 

 • NÁZEV PROGRAMU: PK
 • NÁZEV AKCE: Zřizování nových oplocenek - ochrana mladých lesních porostů
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 27.230
 • DOTACE v Kč: 10.080

 

 • NÁZEV PROGRAMU: MMR ČR
 • NÁZEV AKCE: Oprava povrchu MK 1c v Kozojedech
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 701.523
 • DOTACE v Kč: 350.761

2019

 • NÁZEV PROGRAMU: PSOV PK – Projekty obcí
 • NÁZEV AKCE: Oprava místních komunikací Kozojedy, Břízsko, Lednice
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 1.048.232
 • DOTACE v Kč: 500.000

 

 • NÁZEV PROGRAMU: PK – Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2019
 • NÁZEV AKCE: Obnova vybavení školní kuchyně
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 461.000
 • DOTACE v Kč: 300.000

 

 • NÁZEV PROGRAMU: PK
 • NÁZEV AKCE: Podpora ochrany lesa v PK
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 91.000
 • DOTACE v Kč: 47.600

2020

 • NÁZEV PROGRAMU: PSOV PK – projekty obcí
 • NÁZEV AKCE: Zateplení a fasáda ZŠ v Kozojedech čp. 37 (realizace v roce 2021)
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 1 266 707
 • DOTACE v Kč: 350.000

 

 • NÁZEV PROGRAMU: PK – Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2020
 • NÁZEV AKCE: Oprava povrchu MK 2b Kozojedy - Lednice
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 1.569.137
 • DOTACE v Kč: 500.000

 

 • NÁZEV PROGRAMU: MZe
 • NÁZEV AKCE: Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 158.938
 • DOTACE v Kč: 158.938

 

 • NÁZEV PROGRAMU: AOPK - Program péče o krajinu v roce 2020
 • NÁZEV AKCE: Výsadba Borek
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 105.270
 • DOTACE v Kč: 105.270

2021

 

 • NÁZEV PROGRAMU: MK ČR – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP Kralovice
 • NÁZEV AKCE: Obnova areálu kostela sv. Mikuláše v Kozojedech
 • CELKOVÉ NÁKLADY v Kč: 506.890
 • DOTACE v Kč: 330.000

 

 

 • NÁZEV PROGRAMU: MZe
 • NÁZEV AKCE: Kůrovec, oplocenky apod.

 

2. Společenský život

2.1.

Společenský život v obci je velmi bohatý. Udržuje se zde mnoho místních obyčejů, vznikají i nové společenské události, které umožňují setkávání lidí a vzájemnou spolupráci. Kromě toho se každých deset let koná sjezd rodáků, neboť i někdejší obyvatelé, kteří se z našich obcí odstěhovali, mají stále o zdejší dění zájem. Poslední sjezd rodáků se za bohaté účasti rodáků a přátel obce konal v roce 2016.

Součástí společenského života je i vítání nově narozených dětí. V roce 2019 proběhlo vítání dokonce dvakrát. Na jaře, kdy bylo do života přivítáno 5 dětí a na podzim dalších 6 dětí. V roce 2021 bylo během dvou slavnostních obřadů přivítáno 10 dětí.

Ke společenskému životu neoddělitelně patří tradice. Od našich předků jsme převzali konání masopustních průvodů, staročeských májů, tanečních zábav a tradičních plesů místních spolků.

Novou tradicí lze nazvat pořádání nejen adventních koncertů, které se konají v kostele sv. Mikuláše. Vystupovala zde např. Gabriela Deméterová, Žihelský pěvecký soubor, Pražský hradčanský orchestr, Pěvecký soubor Václav z Čisté, místní pěvecký soubor Kozel, kytarista Vladimír Brabec, bývalý ředitel místní ZŠ a MŠ a vynikající kytarista Mgr. Vladimír Hirt, hudební skupina Jen tak a jiní. 

Od roku 2007 pořádá obec ve spolupráci s kulturním spolkem a základní a mateřskou školou slavnostní rozsvícení vánočního stromku, kde s krásným kulturním pásmem vystupují děti. Akce se setkává s velkým zájmem místních i přespolních občanů. Pro oživení této tradice ji pořádáme jeden rok přímo u rozsvíceného vánočního stromu na návsi a další rok je akce spojena s tvůrčím programem v místním KD. Velmi netradičním a oblíbeným zpestřením předvánočního a vánočního času bývá výstava osvětleného kamenného betlému, který doplňují živá zvířata. Autory betlému jsou manželé Bartoloměj a Jana Štěrbovi.

V Kozojedech bylo také dvakrát úspěšně pořádáno Mezinárodní sochařské Sympozium. Svým průběhem přispěly oba ročníky sochařského sympozia k posílení společenského života v obci. Bohatý doprovodný program i dlouhé večery lákaly obyvatele k vzájemnému setkávání. Sochy, které zde byly vytvořeny jsou okrasou nejen Kozojed, ale i všech našich obcí.

Sympozium jsme nahradili jinou, stejně oblíbenou a navštěvovanou nadregionální akcí  „Kozojedské kulturní léto“.

První ročník proběhl v roce 2009 a od té doby jsme ho již několikrát opakovali. Jednalo se většinou o týden plný kulturního programu pro všechny věkové kategorie. V programu se objevila například: divadla pro děti, kouzelnická představení, šermířské souboje, vystoupení hudebních kapel různých žánrů, promítání a mnoho dalšího. Velké množství návštěvníků nalákal nejen bohatý program, ale i ochutnávka kozojedského piva vařeného v nově vzniklém rodinném pivovaru. Netradičními hosty těchto akcí byla např. herečka a zpěvačka Petra Černocká, herec Ernesto Čekan, kouzelník a bavič Roman Štabrňák, herečka a zpěvačka Ivana Jirešová a muzikálový herec Matej Vaník. Poslední ročník se uskutečnil v roce 2021.

Další velmi zdařilou a veřejností obdivovanou akcí byla ve spolupráci s kulturním spolkem zorganizovaná jednodenní výstava obrazů a fotografií regionálních umělců, která měla v roce 2014 již třetí pokračování. V roce 2016 byla výstava spojena se soutěží amatérských i profesionálních fotografií.

Ojedinělou akcí byly v roce 2014 „Oslavy obce Kozojedy“ k 500. výročí udělení znakového privilegia, jejichž program se celý nesl v historickém duchu. Součástí programu byly dobové tance, šerm, staročeský jarmark. Celá akce byla situována do prostor kozojedské návsi. Tento prostor se občanům tak zalíbil, že hned v následujícím roce obec vymyslela novou dvoudenní akci s názvem „Kozojedská náves 2015“, která se setkala s mimořádným ohlasem veřejnosti.

Již několik let pořádá místní základní škola umělecké odpoledne. Pod vedením ředitelky Mgr. Doležalové se mohou rodiče i široká veřejnost potěšit uměleckými vystoupeními dětí z místní školy. Na programu je obvykle zpěv, hudba, recitace, sport a tanec.

V roce 2021 KP Enduro klub pořádal Mistrovství Evropy v enduru, které se uskutečnilo ne území obce Kozojedy. Hlavní zásluhu na pořádání měl pan Martin Prusík.

Všechny akce, které se v obci pořádají se zde nedají ani vyjmenovat. Vždy se najdou nadšenci s dobrými nápady a nová akce je na světě. Zatím se stále daří vzácná propojenost všech místních spolků při organizaci a realizaci akcí.

2.2.

V současné době jsou aktivní tato občanská sdružení: SDH Kozojedy (založený r. 1900), který má 85 členů, SDH Břízsko (založený r.1914) s 17 členy, SDH Lednice (založený r.1913) s 18 aktivními členy, TJ SOKOL Kozojedy z.s. (založený r. 1919) se 130 členy, Myslivecký spolek Kozojedy z.s. (založený r. 1951) s 36 členy, Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Kozojedy (založený r. 1933) s 30 členy a Kulturní spolek Kozojedy z.s. (založený r. 2000) s 75 členy.

Všechny spolky pořádají taneční plesy, hasiči i TJ Sokol se podílejí na konání nejrůznějších soutěží. Včelaři pořádají stejně jako kulturní spolek přednášky nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost.

Myslivecký spolek pečuje o zvěř a formou brigád se účastní výsadby stromků a jiných prací v lese, čímž přispívá ke zlepšení našeho životního prostředí. Na konci prázdnin pořádá „Myslivecké odpoledne". Náplní bývá ukázka výcviku loveckých psů a jejich přehlídka, sokolnictví, výstava loveckých trofejí, soutěže pro děti a ochutnávka mysliveckých specialit. Někdy bývá akce součástí „Kozojedského kulturního léta“.

TJ Sokol Kozojedy se také nemalou měrou podílí na společenském životě. Pořádá taneční zábavy, fotbalové a nohejbalové turnaje a dětský den. Její členové aktivně využívají víceúčelový sál kulturního domu k různým sportovním aktivitám, např. volejbal, cvičení žen, zumba.

Sokolové se ve svém volném čase starají o svůj areál, jehož součástí je obcí vybudované dětské hřiště. Sekají a udržují trávník, vybudovali volejbalové hřiště, dokončili částečnou rekonstrukci sportovních kabin, vybudovali vrt pro zavlažování a jiné. V roce 2017 se TJ Sokol v rámci projektu Kopeme za fotbal dostala do živého televizního vysílání na kanálu ČT Sport. Květnové utkání proběhlo mezi týmy Kozojedy a Vysoká Libyně s účastí, kterou nemají ani některé ligové zápasy. Ohlasů na toto utkání se nám dostávalo z celé republiky. Náročné přípravy celého sportovního dne byly odměněny jasnou výhrou domácího mužstva. V současné době sokolové připravují vybudování septiku pro kabiny. Na tuto akci žádají o dotaci od Národní sportovní agentury.

Sbor dobrovolných hasičů Kozojedy se v posledních letech rozrostl o mladé členy. To přispělo k vytvoření mužského a ženského týmu, které svůj sbor reprezentují na hasičských soutěžích v okolí. Hasiči svojí ochotou a prací vždy přispívají k úspěšnému konání "Kozojedského kulturního léta", podílejí se na brigádách v obci, pořádají "Hasičskou veselici" a další. V roce 2020 plánovali oslavu 120 let svojí činnosti, ale vzhledem ke covidu byla oslava zrušena.

Je to především již zmíněný Kulturní spolek Kozojedy, který vykazuje bohatou činnost a se kterým obec pořádá většinu kulturně společenských akcí: koncerty, přednášky, výstavy, divadla, masopust, novoroční ohňostroj s lampiónovým průvodem a v neposlední řadě staročeské máje. Další a velmi úspěšnou akcí byla "Šperk Vetengl show". Nádherné šperky a společenské šaty předvedly modelky z řad místních dívek.

Činnost všech těchto spolků přispívá nemalou měrou ke zlepšení vztahů mezi lidmi. Pro zdárnou činnost všech místních spolků je nutné, aby je obec finančně podporovala. V posledních letech se spolupráce se všemi spolky úspěšně rozvíjí. To přispívá k udržování osvědčených tradic a zvyků, a hlavně k rozvoji a vzniku nových akcí. Všemi těmito akcemi se obec Kozojedy dostává do podvědomí širokého okolí.

2.3.

Obec vydává nejméně čtyřikrát do roka společně s kulturním spolkem „Noviny Kulturního spolku a obce Kozojedy“, ve kterých seznamuje občany s nejdůležitějšími informacemi o dění v obci, usneseními zastupitelstva i zajímavostmi z historie obce.

Dalším zdrojem informací jsou webové stránky, které jsou v provozu od roku 2001 a kde vedle povinně zobrazovaných údajů lze najít mnoho zajímavostí o historii i současnosti obce. Poslední modernizace vzhledu stránek proběhla v roce 2016. Byly zakoupeny nové aplikace Rozklikávací rozpočet a V obraze. Obě tyto novinky přispěly k vyšší návštěvnosti stránek a informovanosti občanů. V letošním roce byla spuštěna aplikace Mobilní rozhlas.

Byly vydány již dvě publikace o obci. V roce 1999 byla vydána brožura Spolkový život v Kozojedech v 19. a 20. století a v roce 1994 brožurka 480 let vydání znakového privilegia s názvem Kozojedy 1514-1994. V roce 2016 bylo vydáno druhé zaktualizované vydání brožury o znakovém privilegiu.

Obec vydala i několik druhů pohlednic s motivem Kozojed a našich přidružených obcí. V roce 2014 byly vydány pohlednice k příležitosti výročí obce „500 let od udělení znakového privilegia“ a v roce 2016 ku příležitosti „Srazu rodáků“. Poslední pohlednice byly vydány v roce 2019.

V minulých letech obec zadala výrobu sběratelských turistických kartiček.  První vydaná kartička zobrazuje kostel sv. Mikuláše v Kozojedech a přírodní památku Čertova hráz, jako druhá byla vydána kartička s motivem vodníka Vojtěcha připomínající povodně v roce 2012 a v roce 2014 jako poslední přibyla kartička k příležitosti oslav „500 let od udělení znakového privilegia“. Poslední 5 let obec vydává kapesní kalendáře s motivy našich obcí.

Od roku 1946 je v obci vedena obecní kronika. V roce 2004 zemřel dlouholetý kronikář pan Jiří Svoboda, který po léta pečlivě zaznamenával veškeré dění v obci včetně podrobného popisu počasí. Práce pana J. Svobody byla odměněna v roce 2005 oceněním za Nejlepší kroniku Plzeňského kraje v soutěži Vesnice roku. Jeho práci převzala manželka paní Zdeňka Svobodová. S pečlivě vedenou kronikou jsme se zúčastnili již třetího ročníku soutěže "O kroniku Plzeňského kraje". V roce 2019 převzala pomyslnou štafetu v psaní kroniky Mgr. et Bc.  Dobromila Jakešová. I některé spolky vedou svoji vlastní kroniku. Zvláště pečlivě vedenou kroniku má kulturní spolek.

Obec Kozojedy provozuje tři místní knihovny, které mají dle výsledků kontrol metodických návštěv vysokou úroveň. Dvě z nich jsou přímo v Kozojedech a třetí v obci Břízsko. I v tak malé knihovně, jaká se nachází v obci Břízsko dochází již tradičně k předvánočnímu společnému posezení milovníků knih. Kozojedská knihovna byla celkově zrekonstruována a její výpůjční plocha mohla být rozšířena. Kromě zajištění výpůjčních služeb funguje knihovna jako informační středisko obce. Tato knihovna byla za svoji činnost nominována na udělení ceny Ministerstva kultury Knihovna roku 2007 v kategorii základní knihovna pro rok 2007. Slavnostní udílení cen se konalo 4. října 2007 v Zrcadlové kapli Klementina, Národní knihovna ČR. Čestné uznání za širokou péči o všechny kategorie čtenářů, připomínání a udržování místních tradic převzala bývalá knihovnice paní Dagmar Špirková. Od roku 2013 je knihovnicí paní Jaroslava Procházková.

Čtenářům se v příjemném prostředí knihovny navíc dostane, stejně jako v ostatních pobočkách, bezplatného přístupu na internet.

3. Aktivity občanů

3.1.

Zejména v jarních měsících provádějí občané bezplatně úklid veřejného prostranství před svými obydlími. Dobrovolnou aktivitou z řad občanů je zapojení se do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Jejich iniciativou je akce konána již poněkolikáté v obcích Kozojedy a Robčice. Při velkých kulturních a společenských akcích se zapojují všichni občané a pomáhají jak s výzdobou kulturního domu, kostela, tak i s přípravou prostranství v obci. Částečně je hrazena údržba zeleně na ostatních místech. Při těchto pracích pomáhají nemalou měrou místní spolky.

 

 

3.2.

Aktivitám v obci se nevyhýbají ani děti a mládež. Žáci základní školy v rámci svých školních aktivit v zájmových kroužcích nacvičují různé scénky, tanečky a písničky, se kterými doplňují kulturní programy, zejména při rozsvěcování vánočního stromu, ale také vystupují při akcích pro seniory, které obec pořádá. Posledních několik let škola pořádala umělecká odpoledne, na kterém děti předvedly hlavně svoji šikovnost při hraní na hudební nástroje a recitační dovednosti. Velkou oblibu má u dětí maškarní ples, vánoční a nově i velikonoční akce určená především dětem a mnoho dalších kulturních akcí, kde je, pokud je to jenom trochu možné, pro děti a mládež prostor vždy vyhrazen. Mládež obnovila po několikaleté odmlce již v roce 2000 Staročeské máje, jejichž součástí je odpolední průvod v krojích a večerní předtančení Staročeské besedy. Nemalým způsobem se tak podílejí na udržování tradic i soudržnosti venkova, dvou prvků důležitých pro život na venkově. Škola byla od roku 2006 zapojena do velkého sběru papíru, kdy prostředky takto získané využívá např. na vylepšení školních výletů, dětského dne nebo na nákup minifotbálku. Bohužel vzhledem ke změnám v odpadovém hospodářství byl v roce 2020 sběr papíru ukončen.

3.3.

Vesnická pospolitost je velmi křehká, a proto je potřeba o ni stále pečovat.

Obec podporuje vzájemná setkávání občanů při kulturních i vzdělávacích akcích. Jako velmi přínosné se v tomto směru ukázalo sochařské sympozium a kulturní léto. V jeho průběhu nenastal jeden večer, kdy by se alespoň část obyvatel nesešla u jednoho stolu. Pro občany jsou mimo to pořádány různé estrády, divadelní hry, hudební přehrávky či zájezdy. Konají se i taneční zábavy a plesy. Dalšími akcemi jsou malá posezení s hudbou a přednášky.

Obec ustanovila sociální komisi, která se schází dle potřeby. Členové komise navštěvují staré občany při jejich životních výročích a v době vánočních svátků. V případě nutné potřeby není pro obec problém zajistit drobné služby, jako např. sekání, odvoz větví nebo různé soukromé administrativní záležitosti.

Obec zatím pečovatelskou službu neměla potřebu využít. Potřeby osamocených seniorů si zatím zabezpečuje sama a dále se zde projevuje právě pospolitost vesnice a ochota lidí pomoci svým sousedům. Obec ve spolupráci s úřadem práce typuje a pomáhá zajistit práci sociálně slabým občanům nebo dlouhodobě nezaměstnaným.

3.4.

Spolupráce obce a občanů se projevuje mimo jiné v pomoci realizace některých rozhodnutí zastupitelstva obce. V zastupitelstvu obce jsou zástupci převážně mladší generace, což je dobrý předpoklad pro další práci obecního úřadu. Zastoupení mladších obyvatel zajišťuje postupné předávání znalostí a zkušeností a připravuje pokračovatele v samosprávě obce.

Občané mohou své názory a připomínky předkládat na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva, zasílat dotazy mailem nebo je vkládat do poštovní schránky na budově úřadu. Této možnosti však téměř nevyužívají a ani nemají zájem o veřejná konání zastupitelstev. Tento problém není jen v naší obci.

V obci byly ustanoveny tyto výbory: kontrolní a finanční, sociální a školská komise, které pomáhají řešit vzniklé konkrétní případy a problémy. Příkladem úzké spolupráce s občany byly např. projekty nadace VIA. Jedním z úspěšných projektů byla úprava kozojedské návsi. Otevřená diskuse a spolupráce s občany vyústila k budoucímu návrhu vzhledu návsi tak, aby vyhovovala přesně potřebám občanů. O její konečné podobě diskutovali a rozhodli lidé, kteří zde žijí, na mnoha společných setkáních. Program zároveň výrazně přispěl k oživení zájmu místních obyvatel o domácí dění, protože je aktivně zapojil do všech fází plánování, obnovy i výstavby.

Dalším společným dílem byla tvorba územního plánu. Zde se obyvatelé také aktivně zapojili a sami navrhovali např. možnosti nové výstavby v obci, kterou se teď snažíme realizovat.

Již v roce 2014 byly na našem území zahájeny pozemkové úpravy. Mezi prvními se úpravy týkaly katastrů Borek u Kozojed a Lednice. V současné době jsou ukončeny i pozemkové úpravy katastru Kozojedy u Kralovic. Zapojení občanů bylo nutnou součástí této dlouhodobé záležitosti.

4. Podnikání

4.1.

Zemědělská společnost Kozojedy a.s. je již po několik roků největší firmou sídlící a podnikající v Kozojedech. Historicky působila na sedmi katastrech kolem Kozojed a dnes se snaží expandovat i do dalších okolních obcí, kde postupně nakupuje pozemky, na kterých hospodaří.

V roce 2012 byla uvedena do provozu bioplynová stanice. Je to zařízení, které fermentačním procesem zpracovává chlévský hnůj, kukuřičnou siláž a močůvku. Výsledkem toho je produkce bioplynu, který je spalován v kogenerační jednotce a tím je vyráběna elektřina. Ta je následně dodávána do sítě vysokého napětí. Po dokončení pozemkových úprav společnost částečně upravila osevní plán. Postupně se zmenšují velké lány kukuřice a travnaté pásy lépe chrání před škodami způsobenými přívalovými dešti.

V současné době zemědělská společnost hospodaří na 1400 hektarech půdy a počet zaměstnanců zůstal již několik let zachovaný a pohybuje se kolem 35 lidí.

Cílem firmy je zůstat stabilní firmou v Kozojedech, zajišťovat zaměstnanost občanům z místa a okolí a nadále ze zisků, které společnost za poslední roky pravidelně vykazuje, přispívat do obecního rozpočtu financemi v podobě přerozdělených zaplacených daní.

Zemědělská společnost Kozojedy a.s. pro obec zajišťuje zimní údržbu místních komunikací, dále vždy poskytne potřebnou techniku v případě potřeby obce a celkově jsou zde navázány vztahy a komunikace pro dobrou spolupráci.

4.2.

Místní zemědělci mají zájem zapojit se do realizace Programu obnovy venkova a mají zájem aktivně pečovat o krajinu. K tomu by rádi využili všech dostupných prostředků podpory ze strany ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí a ministerstva pro místní rozvoj, za přispění a využití programů ze strany EU. Jedním z prvních kroků k tomu jsou již zmíněné komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá katastrální území a okolí obce tak obohatit o různé biokoridory a polní cesty.

V rámci dokončovacích prací kolem bioplynové stanice došlo k sadovým úpravám. Tyto práce prováděla odborná zahradnická firma. Vysázela novou vegetaci a vylepšila stávající zeleň v celém areálu zemědělské společnosti.

4.3.

V obci jsou soukromě podnikající řemeslníci, kteří poskytují obyvatelstvu následující služby: kamenosochařství, kovářství, dřevomodelářství, truhlářství, elektroopravy, autoopravy, prodej potravin a smíšeného zboží, koberců a drogistického zboží, prodej zahradního nábytku a kadeřnictví.

Na konci roku 2016 si splnil dlouholetý sen jeden z našich občanů. Pronajal si od obce pohostinství v KD a vybudoval zde rodinný minipivovar.

Při výjezdu z obce směrem na Kralovice je v provozu benzínová čerpací stanice. V současné době probíhá výstavba dobíjecí stanice elektromobilů.

4.4.

V roce 1999 vstoupila obec do Mikroregionu Dolní Střela, kde jednou z prvních činností bylo vybudování informačního střediska a cykloturistických cest. To bylo realizováno již v roce 1998 a tak je možno provozovat cykloturistiku dle jednotlivých cyklotras, které jsou podrobně popsány na informačních cedulích. Přímo obcí vedou dvě trasy: Střela a Baroko III. Na trase Baroko III. nechal KÚ PK osadit barokní odpočívadla v obci Borek a Lednice.

Dále obcí prochází v trase modré turistické stezky na Krašov značená tzv. Svatojakubská cesta. Tím se obec otevřela většímu množství návštěvníků. Pro využití volného času má jim i místním obyvatelům mnoho co nabídnout.

Pro zájemce o pěší výlety jsou vhodná klidová území v okolí obce, oblast klidu Rohatina, přírodní lokalita Čertova hráz a přírodní park Berounka, dále pak okolní lesy a malebná údolí řek Berounky a Střely. K oddechu slouží i kaskáda čtyř rybníků na okraji obce, na jejíž březích byly zhotoveny lavičky pro odpočinek. Oblíbeným místem vodáků nejrůznějších věkových kategorií je řeka Berounka. Řeka Střela tuto možnost skýtá jen v době upouštění přehrady, kdy se pro opravdové milovníky vodáctví stává onou pomyslnou třešničkou na dortu. Řeka nabízí i možnosti rybaření.

Pro zájemce o míčové a podobné sporty jsou k dispozici místní fotbalová a volejbalová hřiště. Pro dětskou zábavu slouží několik dětských hřišť nejen v Kozojedech, ale i v Lednici nebo v Břízsku.

V posledních letech pořádal Kulturní spolek tematické turistické pochody pro širokou veřejnost s cílem poznávání přírodních zajímavostí a drobných památek, zejména místního významu, v okolí našich obcí. Poslední pochod byl přes Borek podél řek Střela a Berounka do Liblína a zpět do Kozojed.

K občerstvení turistům a návštěvníkům slouží místní restaurace s minipivovarem a obchody s potravinami a smíšeným zbožím.

4.5.

Obec vlastní a obhospodařuje 600 ha lesa, do čehož jsou započítány i lesy přidružených obcí.

V roce 2015 postihlo část území zvané „Čertovina“ velké krupobití. Ve spojení s teplým a suchým počasím posledních let způsobilo kalamitní stav, kdy začaly stromy v této oblasti odumírat. Dalším problémem místních lesů je kůrovec.

Obec hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu. Poslední aktualizace proběhla v roce 2020. Jinou hospodářskou činnost nevykazuje.

 

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice

5.1.

V obci Kozojedy i v jejích přidružených částech je velké množství památek, které připomínají kořeny našeho života. Kostel, zvoničky, kaple, hospodářské usedlosti, to vše tvoří součást lidských životů. I když mnohé neplní svoji původní funkci, je o ně stále pečováno. Většina z nich byla prohlášena za kulturní památku. Obec vlastní osm památek, které postupně opravuje. Jedná se o dvě zděné kaple, dvě roubené zvoničky, kostel sv. Mikuláše, pomník padlých z I. světové války, smírčí kříž a boží muka. Opravou památek péče o ně nekončí, samozřejmostí je další údržba a pokud možno zpětné začlenění do života v obci, byť leckdy v jiné než původní funkci. Minimálně jako kulturního dědictví po našich předcích. Z původní zástavby zůstává v Kozojedech zachován střed obce zvaný „Rynek“ spolu s některými původními domy. Ostatní budovy jsou nejednotné. Kostel sv. Mikuláše včetně přilehlého hřbitova obec do svého vlastnictví získala v roce 2017.  V současné době probíhá za pomoci dotace z Ministerstva kultury obnova ohradní zdi hřbitova. Další církevní stavbou v obci je kostel Církve československé husitské.

Stavební obnovu a údržbu soukromých památkově chráněných staveb si provádějí vlastníci sami pomocí dotačních titulů nebo vlastních prostředků.

5.2.

Soulad v zástavbě na návsi uprostřed obce je v dnešní moderní době těžko dosažitelný. Zateplování domů a jejich nové fasády včetně úprav zelně před nemovitostmi však přispívají k příjemnějšímu vzhledu celého prostoru.

Obec se snaží při obnově harmonického rázu jít příkladem, a při opravách obecních budov se snaží, aby jejich nový vzhled byl co nejvíce zachován v původním stavu či alespoň zapadl do daného prostředí.

5.3.

Schválení územního plánu umožnilo přejít k dalšímu kroku, kterým bylo vytvoření studie zástavbového území Z3 a Z4 v obci Kozojedy. Byla zpracována územní studie a vydáno územní a stavební rozhodnutí. V roce 2019 proběhla úspěšná kolaudace zasíťovaných pozemků v lokalitě Z4 a na začátku roku 2020 byla prodána poslední ze sedmi stavebních parcel. V současné době zde probíhá výstavba několika rodinných domů. Výstavba se netýká jen Kozojed, ale i v obci Lednice jsou rozestavěné tři domy. Plánuje se také stavba rodinného domu v obci Borek.

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií

6.1.

Občanská vybavenost obce je na dobré úrovni. Je zde veřejný vodovod, kanalizace, telefonní síť a internet. Na území obce se nachází obecní úřad, pošta partner, prodejny potravin a smíšeného zboží, pohostinství s minipivovarem, prodejna koberců, prodejna zahradnických potřeb a průmyslového zboží, čerpací stanice včetně dobíjecí stanice elektromobilů, mateřská škola, základní škola, ordinace praktického lékaře a dětského lékaře, knihovny, fotbalové hřiště, několik dětských hřišť a je zajištěna autobusová doprava.  Kulturní dům slouží nejen k pořádání kulturních akcí, ale i jako tělocvična pro místní základní školu.

6.2.

Obec v minulých letech uvažovala o plynofikaci, o kterou v dané době nebyl potřebný zájem. Občané si kupují ekologické kotle na tuhá paliva s výkonnějším spalováním či zavádějí tepelná čerpadla. K realizaci hojně využívají příslušné dotace.

Každým rokem jsou prováděny opravy a údržba místních komunikací. V roce 2017 byl opraven povrch točny v obci Robčice. Další rok byl opraven povrch místní komunikace v Kozojedech vedoucí k místnímu hřbitovu. V roce 2019 se opravila část místních komunikací v Kozojedech, Břízsku a Lednici. V roce 2020 byl opraven první úsek místní komunikace mezi obcemi Kozojedy a Lednice. V opravě této komunikace obec pokračuje stále.

V obci Kozojedy a i jejich přidružených obcích jsou vybudovány kanalizační sítě. Na základě zpracovaného kanalizačního řádu jsou prováděny povinné odběry vzorků u určených výustích řadu. Nově budované domy mají malé domovní ČOV, včetně domů, u kterých byly septiky či jímky v havarijním stavu nebo vůbec.

Opravy a úpravy kanalizační sítě probíhají ve všech našich obcích dle potřeby. Poslední velkou akcí je zakončení kanalizačního řadu v obci Lednice. V Kozojedech se spolu se silničním průtahem plánuje páteřní rozvod splaškové kanalizace. Projektová dokumentace na celou splaškovou kanalizaci v obci včetně ČOV se zpracovává.

Pro obec Kozojedy je navržena centrální ČOV, která bude kontejnerová. Odpadní vody budou svedeny novou soustavou kanalizačních stok. V ostatních našich obcích jsou navrženy domovní ČOV a s tím související výstavba nových kanalizací. Stávající jednotná kanalizace by byla nadále využívána k odvedení vody dešťové.

6.3.

Obec má uzavřenou smlouvu s firmou Marius Pedersen a.s., která sváží odpad na řízené skládky či do spalovny. Obec aktualizovala svoji vyhlášku o nakládání s odpadem dle platných právních předpisů. Dle platné vyhlášky je vybírán i poplatek za odpad.

Obec má také smlouvu s firmou EKO-KOM a je zapojena do systému třídění odpadu. Občané mají k dispozici v obci nádoby na tříděný odpad - na plast, papír, sklo, nápojové kartony, drobné kovy, jedlé oleje a tuky, kontejnery na bioodpad a kontejner na železný šrot. Dvakrát do roka je zajišťován svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu. V obci jsou pro občany určena místa na ukládání větví. Větve odváží svozová firma k následnému štěpkování. Pro ukládání vyřazeného oblečení, obuvi, hraček a dalšího textilu jsou umístěny v obci dva speciální kontejnery.

Pro ekologickou výchovu jsou využívány noviny, které obec vydává, webové stránky, dále relace v místním rozhlase, občané jsou informováni i na veřejných zasedáních zastupitelstva obce. S tříděním odpadu jsou seznamovány již děti ve škole.

6.4.

Obec provedla zateplení víceúčelové budovy KD, včetně celé její rekonstrukce a změnila způsob vytápění z lokálního na propan-butanové. Dále byla zateplena střecha nad balkonem a pohostinstvím včetně výměny střešní krytiny. Výměna nevyhovujících kotlů za ekologické kotle na tuhá paliva byla centrálně provedena pro základní školu, mateřskou školu a jídelnu. Na nižším stupni ZŠ došlo k výměně oken. Opravena a zateplena byla střecha školní jídelny a postupně se zde vyměňují okna. Bylo dokončeno kompletní zateplení mateřské školy, včetně výměny všech oken, dveří a střešní krytiny. Na budově vyššího stupně základní školy byla vyměněna všechna okna a při rekonstrukci střechy došlo k zateplení stropů, byl zhotoven nový krov a položena nová střešní krytina. V roce 2021 za pomoci dotaze z KÚ PK proběhlo zateplení a obnova fasády budovy vyššího stupně ZŠ, včetně výměny oken na sociálním zařízení. Na budově obecního úřadu jsou vyměněna všechna okna a je nová střecha.

7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

7.1.

Obec se snaží o systematický postup ve výsadbě a obnově vegetačních prvků v obci. S přípravou projektové dokumentace v oblasti zeleně úzce spolupracuje s Ing. Škodovou. Úspěšně bylo zrealizováno již několik alejových výsadeb. Firma Prostrom již několik let provádí nejen odborné posudky stávající zeleně, ale i bezpečnostní, redukční a udržovací řezy dřevin, včetně nutného kácení.

7.2.

V obcích pravidelně probíhá údržba travnatých ploch. Přestárlé, nemocné a nebezpečné stromy a keře jsou postupně nahrazovány novou výsadbou. Pokud je to možné odstraněné stromy nahrazujeme stejnými druhy, pouze za jehličnany vysazujeme listnáče. Přímo v intravilánu Kozojed jsme v posledních letech vysadily minimálně 15 listnatých stromů, převážně lip a okrasných třešní.

Snažíme se o soulad a funkčnost nových výsadeb s daným venkovským prostředím. V obci Lednice úpravou a dokončením kanalizace vznikají dvě travnaté plochy, které bychom ve spolupráci s odbornou firmou rádi proměnili v odpočinková místa se zelení. Před několika lety jsme využili nabídku Krajského úřadu Plzeňského kraje a vysadili zde lípu republiky.

I samotní občané mají zájem o zkrášlení naší obce zelení. Například v obci Borek místní chalupář vysadil dvě lípy ke křížku na kraji obce. Ani v Lednici občané nezahálejí a upravili si prostor kolem autobusové čekárny květinami. Květinami je osázeno i bezprostřední okolí některých elektrických sloupů. V Kozojedech občané také osazují veřejná prostranství drobnou zelení a keříky.

7.3.

Obcí protéká bezejmenný malý potůček, který je ve střední části obce zatrubněn. V dolní a horní části protéká původním korytem. Také břehové porosty jsou původní. Zrevitalizovaná soustava čtyř rybníků „V Jílovnách“ výrazně zlepšila vzhled lokality, funkce rybníků a tím i životní prostředí. Rybníky zlepšují kvalitu odtoku povrchových vod a zajistí možné zachycování splavenin včetně výrazného zlepšení retenční funkce celé soustavy. Po březích rybníka byly vysazeny nové stromy zpevňující svými kořeny hráze. Ve spolupráci s Lesy ČR se nám podařilo vyčistit část nezatrubněného potoka, který navazuje na soustavu rybníků. Pod obcí tvoří tento potok nádherné kaskády a jedna z nich je známá jako „Kozojedský vodopád“. Toto krásné místo nám znepříjemňují splavené odpadky a části stavební sutě, které se zde po přívalových deštích objevují ze staré skládky a které se snažíme postupně odstraňovat. Právě tato lokalita bývá prioritně uklízena v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.  Vzhledem k velmi oblíbené pěší turistice, je snahou pečovat a udržovat nejen toto místo, ale i ostatní vycházkové stezky do okolí našich obcí.

7.4.

Čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích z větší části zajišťuje obec. Zaměstnává dva stálé pracovníky a brigádníky na veřejné práce.

Pokud je to možné, před svými nemovitostmi si občané zajišťují úklid sami a zdarma. Některé práce většího rozsahu se řeší formou placených brigád, prováděných  místními spolky. Tím si i získávají finanční prostředky na svoji činnost. Obec provádí údržbu zeleně v okolí pomníku padlých z I. světové války, stará se o vlastní hřbitovy.

Obec se podílí na rekonstrukci křížků a kapliček. Význam těchto staveb je sice maximálně regionální, ale o to větší význam mají jako součást paměti místa, v němž žijeme. Kromě udržování historických drobných památek, vznikají v obci i nové. Díky sochařskému sympoziu bylo prostředí všech našich obcí obohaceno o pískovcové sochy, které se brzy staly jeho součástí. V obci Robčice je osazena kopie Božích muk se slunečními hodinami. Originál byl uložen do zrekonstruované hřbitovní kaple na hřbitově Břízsko-Robčice.

7.5.

Zájmem obce je ekologická výchova a vzdělávání občanů, zejména dětí, v oblasti odpovědného přístupu ke krajině a životnímu prostředí. Základní škola v tomto spolupracuje a podporuje zájem dětí o ekologii např. návštěvou enviromentálních center, či tematicky zaměřenými přednáškami. Obec na veřejných zasedáních zastupitelstva obce informuje občany o plánovaných údržbách zeleně, zejména o kácení a následných náhradních výsadbách. Do již výše zmíněné akce „Ukliďme Česko“ se dobrovolně zapojili nejen dospělí, ale i děti ze základní a mateřské školy. Všichni měli možnost uvědomit si nutnost pečovat o čistotu našeho okolí a vyzkoušet si roztřídit odpad opravdu všeho druhu dle jednotlivých komodit.

 8. Péče o krajinu

8.1.

Obec vlastní spolu s přidruženými obcemi 600 ha lesů, ve kterých se snaží hospodařit co nejšetrněji, aby výrazně nepoškozovala přírodu. Nevyužité plochy navazující na les, které jsou ve vlastnictví obce se zalesňují. Hospodaření v lesích probíhá dle platného lesního hospodářského plánu. Obec provozuje lesní školku, která se specializuje na pěstování sazenic smrku ztepilého a borovice lesní. Realizuje protierozní výsadbu stromů kolem cest i v ostatních obcích, které patří pod náš obecní úřad. Protierozní hráz vznikla vysázením nových stromů na soustavě rybníků „V Jílovnách“.

Byly dokončeny pozemkové úpravy v katastrech obcí Borek, Kozojedy a Lednice. Nyní se snadněji vybírají nové vhodné lokality k další výsadbě. Do budoucna obec čekají pozemkové úpravy i v katastrech obcí Břízsko a Robčice. V rámci pozemkových úprav byly vymezeny pozemky pro obnovu zaniklých polních cest v zemědělské krajině.

8.2.

Již zmiňovaná výsadba břehových porostů byla uskutečněna u zrekonstruovaných obecních rybníků. Jednalo se konkrétně o obnovu vodních ploch, kaskády rybníků za účelem zvýšení retenční schopnosti území. Hlavním cílem bylo vytvoření ekologicky stabilního prvku v krajině.

Územní systém ekologické stability byl pro území obce Kozojedy a jeho nejbližší navazující okolí vymezený již v roce 1992 podle Generelu ÚSES. Později byl pro potřeby územně plánovací dokumentace revidován a upřesněn. Aktualizace byla zpracována v podrobnosti Plánu ÚSES na hranice pozemků lesnického detailu a aktuálních krajinných rozhraní. Nový koncepční návrh je navržen v podstatně širších vazbách nejen na všechna sousední katastrální území, ale jsou zde provázány všechny aktuálně přítomné systémy ekologické stability v posloupnosti od nadregionální úrovně k regionální a místní úrovni.

8.3.

V posledních letech obec zrealizovala v šesti lokalitách liniovou výsadbu s původními druhy stromů, jako např. hrušně, višně, švestky a jiné neovocné listnaté stromy. Jedná se o dvě alejové výsadby k.ú. Robčice, jedna v k.ú. Břízsko, další výsadby byly provedeny v k.ú. Kozojedy u Kralovic a v k.ú. Lednice. Poslední je alejová výsadba v k.ú. Borek u Kozojed.

Během posledních osmi let za pomoci dotací z AOPK tak obec vysázela celkem 179 stromů v alejových výsadbách. Výsadbu jabloní získaných z programu Tisíc stromků pro Plzeňský kraj zrealizovala místní myslivecká společnost. Aktivitou místních občanů vznikla v katastru obce Kozojedy ještě jedna alej a jedna stávající jednostranná alej byla doplněna o výsadbu dalších stromů podél druhé strany cesty. V období sucha je velkým pomocníkem SDH Kozojedy, který zasazené stromy zalévá.

Každoročně jsou prováděny i jednotlivé výsadby různých listnatých stromů v našich obcích. Zajímavostí je výsadba dubu na trojmezí třech katastrů – Břízska, Koryt a Čivic. Vzhledem k velkému zájmu občanů ze všech zmíněných katastrů, se toto místo stalo cílem lednových pochodů zájemců nejen z dotčených obcí. Dále obec pečuje o vodní toky a rybníky v obci. Nad obcí Kozojedy byl zrealizován protipovodňový val, který částečně chrání před přívalovými dešti a usměrňuje tok vody do kanalizace. K zachycení přívalových dešťů slouží již zmíněná kaskáda.

8.4.

Obnova prvků kulturní paměti krajiny je také v popředí zájmu obce. V Lednici byla opravena fasáda kapličky včetně zemní izolace. Byla opravena fasáda a střechy hřbitovní kaple na pohřebišti Břízsko-Robčice. V Robčicích byla opravena roubená zvonice a umístěna replika božích muk. Roubená zvonice byla opravena i v obci Borek. Obnovou prošel i křížový kámen a kaplička na okraji obce Břízsko. V Kozojedech byla opravena kaplička sv. Anny Samotřetí a pomník padlých v I. sv. válce. Obec i samotní občané pečují o křížky umístěné na okrajích našich obcí.

9. Připravované záměry

9.1.

Ve spolupráci se SÚS PK jsou připraveny veškeré podklady pro realizaci silničního průtahu obcí. Tuto finančně náročnou akci za minimálně 20 mil. v žádném případě nedokážeme financovat z vlastních zdrojů a uvažujeme proto nejen o vhodné dotaci, ale i o bankovním úvěru.

Pokračujeme v získávání finančních prostředků prostřednictvím dotací na opravy a rekonstrukce chodníků a místních komunikací ve všech našich obcích. Při plánování financí budeme vycházet z pasportu místních komunikací z roku 2014. V nejbližších letech plánujeme pokračovat v opravě místní komunikace mezi obcemi Kozojedy a Lednice. Na tyto akce vyčleňujeme v rozpočtu obce více jak 1 mil. Kč

Dalším projektem před dokončením za cca 80 tis. je Změna č.1 Územního plánu obce Kozojedy – Kozojedy, Borek, Břízsko, Robčice, Lednice.

Na základě variantní studie odkanalizování obce byl změněn Plán rozvoje vodovodů a kanalizací PK. V této souvislosti se zpracovává projektové dokumentace kanalizace a ČOV za cenu cca 1,3 mil. Kč.

Plánujeme zhotovení projektové dokumentace na úpravu místních komunikací včetně parkovacích stání, chodníků a míst na umístění kontejnerů na komunální i tříděný odpad kolem bytových domů čp. 143, 144 a 2.

Obec započala s obnovou areálu kostela sv. Mikuláše a plánuje v obnově pokračovat i v dalších letech za pomoci dotačních prostředků z Ministerstva kultury ČR.

V plánu obce je rekonstrukce budovy nižšího stupně základní školy, která spočívá v opravě střechy, výměně okapů a dalších klempířských prvků, zateplení stropů nad školní družinou a fasádou. Předpokládané náklady jsou 15 – 20 mil.

Realizace dalších projektů se bude vyvíjet dle finanční situace a potřeb obce a také vypsaných dotačních titulů.

10. Informační technologie v obci

10.1.

Veřejný rozhlas byl v obci Kozojedy již od roku 1951 se šesti amplióny. Samostatný veřejný rozhlas fungoval několik let i v obcích Lednice a Břízsko. Velký zlom nastal v roce 2012, kdy byl stávající rozhlas rozšířen o bezdrátové hlásiče do všech našich obcí. Tedy i do Borku a Robčic, kde veřejný rozhlas v minulosti nikdy nebyl.  Pro informování občanů i nadále slouží informační tabule a veřejná vývěska v Kozojedech. Dnes v době internetu jsou hojně navštěvované naše www. stránky, které jsou pravidelně aktualizovány. Informačním kanálem je pro občany i mobilní aplikace pro chytré telefony „V obraze“ a aplikace „Mobilní rozhlas“.

Oblíbeným zdrojem informací, převážně pro starší občany, jsou čtyřikrát ročně vydávané Noviny kulturního spolku a obce Kozojedy. O dění v obci vychází články a upoutávky i v regionálním tisku.