Odpadové hospodářství

Od 1.1.2024 obec přistoupila ke zvýšení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na částku 1 000,- Kč, a to z důvodu vysokých finančních prostředků, které obec doplácí na celkový systém odpadového hospodářství. Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovitosti, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba. Bohužel, ani navýšení poplatku tyto náklady nepokryje, proto opět apeluji na všechny občany, aby důkladně a důsledně vytřídily všechny složky recyklovatelného odpadu z  odpadu komunálního. Převážná část doplatku směřuje totiž právě na platby za zbytkový komunální odpad. Opět připomínám, že podle §59 a 60 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech je povinností obce zajistit „třídící cíle obce“ což v praxi znamená, aby odděleně soustřeďované recyklované složky komunálního odpadu činily k roku 2025 alespoň 60%, k roku 2030 alespoň 65% a k roku 2035 alespoň 70% z celkového množství komunálních odpadů.  Podrobné informace o tom jak třídit, kde jsou v obci umístěné nádoby na tříděný odpad, a veškeré další informace ohledně odpadového hospodářství naleznete na www.obeckozojedy.eu

Náklady obce na odpady za rok 2022:

 • BIO odpad: 261 308,66
 • Nebezpečný odpad: 33 400,-
 • Komunální odpad: 799 717,83
 • Tříděný odpad: 319 166,91
 • Celkem: 1 413 593,40 Kč

Příjmy obce na odpady za rok 2022:

 • Poplatky od občanů: 482 650,-
 • Tříděný odpad (EKOKOM): 155 115,84
 • Nájem kontejnerů na textil: 600,-
 • Celkem: 638 365,84

Celkové náklady obce na odpadové hospodářství za rok 2022 činily: 775 227,56 Kč.

Tato částka by se dala využít mnohem smysluplněji, třeba na opravy či rozšíření dětských hřišť, na opravy místních komunikací nebo chodníků, na opravy školních budov, na opravy a rekonstrukce obecních budov, na zvelebování veřejných prostranství a další.

Již výše zmiňovaná nová odpadová legislativa, která klade vyšší nároky na města obce v oblasti nakládání s odpady, cílí na snižování produkce směsného komunálního odpadu a na navyšování míry třídění. Pro získání  reálnější představy o  složení a úrovni třídění odpadů občany, chystá obec ve spolupráci se svozovou firmou analýzu směsného komunálního odpadu, a to náhodným výběrem popelnic od nemovitostí.

Vývozy popelnic dle barvy známek 

Kozojedy

 • červená: kombinovaná – léto (od 1. 5. do 30. 9.) 1x za 14 dní - lichý týden (čtvrtek), zima (od 1. 1. do 30. 4. a od 1. 10. do 31. 12) 1x týdně - čtvrtek
 • zelená: 1x týdně - čtvrtek
 • žlutá: 1x za 14 dní celoročně - lichý týden (čtvrtek)
 • modrá: 1x za měsíc - první lichý týden (čtvrtek) v měsíci
 • šedá: 1x týdně pouze v zimě – čtvrtek (od 1. 1. do 30.4. a od 1. 10. do 31. 12)
 • bílá: 1x týdně pouze v létě - čtvrtek (od 1. 5. do 31. 10..)

Lednice

 • červená: kombinovaná – léto (od 1. 5. do 30. 9.) 1x za 14 dní – sudý týden (pátek), zima (od 1.1. do 30. 4. a od 1. 10. do 31. 12) 1x týdně - pátek
 • zelená: 1x týdně - pátek
 • žlutá: 1x za 14 dní celoročně – sudý týden (pátek)
 • modrá: 1x za měsíc - první sudý týden (pátek) v měsíci
 • šedá: 1x týdně pouze v zimě – pátek (od 1. 1. do 30. 4. a od 1. 10. do 31. 12)
 • bílá: 1x týdně pouze v létě - pátek (od 1. 5. do 31. 10.)

Břízsko, Robčice 

 • červená: kombinovaná – léto (od 1. 5. do 30. 9.) 1x za 14 dní –  

lichý týden (čtvrtek), zima (od 1.1.  do 30. 4. a od 1. 10. do 31. 12) 1x týdně - čtvrtek

 • zelená: 1x týdně - čtvrtek
 • žlutá: 1x za 14 dní celoročně – lichý týden (čtvrtek)
 • modrá: 1x za měsíc - první lichý týden (čtvrtek) v měsíci
 • šedá: 1x týdně pouze v zimě – čtvrtek (od 1. 1. do 30. 4. a od 1. 10. do 31. 12)
 • bílá: 1x týdně pouze v létě - čtvrtek (od 1. 5. do 31. 10.)